Материали 61-70 от 10

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ 0 стр. очаква одобрение

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ

За проучване на общественото мнение по проблема, предварително е изработен Модел за Анкета, който е представен в Приложение 1. Анкетата се състои от 19 затворени въпроса, а анкетирането се проведе през 2019 г. Резултатите от него са представени в раздел Р
messi
0 0 0
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 3 стр. очаква одобрение

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На срещата в Копенхаген през декември 2002 г. Европейският съвет прави една от най-значимите стъпки в историята на европейската интеграция. Като кани още 10 държави да се присъединят към него на 1 май 2004 г., той не просто разширява своята територия и св
messi
0 0 0
Пътуване живот и работа в Европейския съюз 3 стр. очаква одобрение

Пътуване, живот и работа в Европейския съюз

Първото право на европейския граждани е да пътува , работи и живее навсякъде където пожелае в рамките на Съюза. Това право е заложено в договора от Маастрихт в главата засягаща гражданството на Съюза.
messi
0 0 0
Историята на валутното сътрудничество 3 стр. очаква одобрение

Историята на валутното сътрудничество

Европейската парична система има твърде сложна история. През 1991 г. след обединението на Германия и възникналите нови валутни напрежения в Европа, италианската и британската лира напускат Европейската парична система.
messi
0 0 0
МИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ХХI ВЕК 3 стр. очаква одобрение

МИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ХХI ВЕК

Преди да се превърне в реална политическа цел, идеята за обединение на Европа е само мечта в съзнанието на философи и мислители. Виктор Юго, например, си представя мирни „Съединени европейски щати”, вдъхновени от хуманистични идеали.
messi
0 0 0
Договорът от Лисабон 4 стр. очаква одобрение

Договорът от Лисабон

За да посрещне предизвикателствата, свързани с присъединяването на нови страни от централна и източна Европа, през декември 2001 г. Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на конституционен договор.
messi
0 0 0
ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 5 стр. очаква одобрение

ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейският съюз представлява нещо повече от конфедерация, но той не е федерална държава. Всъщност той е структура от нов тип, която не влиза в нито една традиционна правна категория.
messi
0 0 0
ЕДИНЕН ПАЗАР 4 стр. очаква одобрение

ЕДИНЕН ПАЗАР

Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе пости
messi
0 0 0
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 5 стр. очаква одобрение

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Основната цел на политиката на солидарност е да подкрепя завършването на единния пазар и да коригира дисбалансите чрез структурни мерки в помощ на изоставащите райони или на срещащите трудности промишлени отрасли. С
messi
0 0 0