Материали 11-20 от 10

Определяне на работната заплата на различните категории работници във фирма Данъчна и осигурителна тежест за дружеството и работника 24 стр.

Определяне на работната заплата на различните категории работници във фирма . Данъчна и осигурителна тежест за дружеството и работника.

В условията на пазарна икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-пробажба. Оттук следва и определението на работната заплата – цена на стоката работна сила, определена от пазара на труда.
messi
0 0 0
Инвестиционната стратегия 9 стр.

Инвестиционната стратегия

Проектът, в който сме избрали да инвестираме, е изграждането на агрикултурна единица (предприятие), което да снабдява фирмите разположени на българското Черноморие с различен асортимент от сладки и месести плодове.
messi
0 0 0
Инвестиционен проект за създаване на лицензиран търговец за продажба на електрическа енергия на крайни потребители в България 132 стр.

Инвестиционен проект за създаване на лицензиран търговец за продажба на електрическа енергия на крайни потребители в България

Либерализацията е необратим процес, като следва директивите в „Трети енергиен либерализационен пакет“ на ЕС, който се отнас се до търговията с електроенергия и природен газ.
messi
0 0 0
Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство 48 стр.

Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство

Често, поради непознаване от страна на ползвателите на средствата (бенефициентите) на основните характеристики на инвестиционния процес и специфичните особености на инвестициите в селските райони резултатите не достигат очаквания размер и степен на възвръ
messi
0 0 0
Разработване анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект 79 стр.

Разработване, анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект

В условията на прехода към пазарна икономика и конкурентно обкръжение успешното развитие на всяка стопанска единица зависи от нейната инвестиционна активност
messi
0 0 0