Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза 133 стр.

„Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари” (смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза)

Финансовите пазари са неотменима част от пазарната икономика. Без тяхното развитие не може да се разчита на прелом в активизирането на реалната икономика...
silviQ
0 0 0
Анализ и оценка на инвестиционни проекти 29 стр.

Анализ и оценка на инвестиционни проекти

Нетните парични потоци представляват разликата между постъпленията от даден проект и плащанията свързани с него. Съществува разлика между счетоводните приходи и разходи и изчисляваната от счетоводителите счетоводна печалба и финансовите постъпления...
aronn
0 0 0
Анализ на инвестиционния риск 43 стр.

Анализ на инвестиционния риск

Инвестицията във фирмата е важен елемент на финансовия мениджмънт, чиято дейност е свързана с две основни направления: управление на активите т.е. инвестиране и управление на пасивите т.е. финансиране...
messi
0 0 0
Влияние на чуждестранните инвестиции за икономическото развитие на страните 7 стр.

Влияние на чуждестранните инвестиции за икономическото развитие на страните

Ефекти на международното движение на капитали. Като всеки икономически процес международното движение на капитали е съпроводено с ефекти, които биха могли да се оценят с положителен или отрицателен знак за отделните фирми, за страните...
cblock
7 0 0
Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите 14 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите

Динамичните методи за оценка са предмет на корпоративните финанси и се разглеждат подробно в специалната литература. За тяхното прилагане се изисква специална подготовка...
nerven
0 0 0
Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите 12 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите

Чрез инвестициите, с които се увеличават капиталите и активите, на практика се постига растеж и максимизиране на фирменото богатство. В действителност обаче не всяка инвестиция, гарантира растеж на фирменото богатство...
dannyboy
0 0 0