Международни стандарти за финансови отчети 12 стр.

Международни стандарти за финансови отчети

Прилагането на международни счетоводни стандарти в България е породено от необходимостта от повишаване на надеждността на счетоводната информация. За улеснение на предприятията в нашата страна са разработени национални счетоводни стандарти за...
the_magicer
7 4 0
Международни стандарти за финансови отчети 10 стр.

Международни стандарти за финансови отчети

Курсова работа, сравняваща пет национални счетоводни стандарта с пет международни счетоводни стандарта. Направена е сравнителна характеристика, като са изтъкнати основните прилики и разлики....
ndoe
22 3 0
Международни стандарти за финансови отчети 10 стр.

Международни стандарти за финансови отчети

Курсова работа, сравняваща пет национални счетоводни стандарта с пет международни счетоводни стандарта. Направена е сравнителна характеристика, като са изтъкнати основните прилики и разлики....
gecata_maina
0 1 0
Новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти регламентиращи строителната дейност 8 стр.

Новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти, регламентиращи строителната дейност

Курсова работа по международни счетоводни стандарти на тема новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти, регламентиращи строителната дейност...
ndoe
9 1 0
Предизвикателствата пред българската стандартизация от пълноправното членство в европейските организации за стандартизация 20 стр.

Предизвикателствата пред българската стандартизация от пълноправното членство в европейските организации за стандартизация

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКАТА, ПРОВЕЖДАНА ОТ СЪВЕТА И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА...........
aronn
6 1 0
Приблизителни оценки и провизии МСС 8 и МСС 37 24 стр.

Приблизителни оценки и провизии. МСС 8 и МСС 37

Организацията и реализирането на счетоводния процес, изготвянето и представянето на финансовите отчети (ФО) се базират на: основополагащи (основни) принципи, концепции или концептуални основи и стандарти за финансово отчитане...
aronn
0 1 0
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 11 стр.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Този МСФО изисква репутацията, придобита в бизнес комбинация, след първоначалното признаване да бъде оценена по цена на придобиване минус натрупани загуби от обезценка. Следователно репутацията на се амортизира, а вместо това трябва да се проверява за об
messi
0 0 0
Сравнение между международните и национални счетоводни стандарти 11 стр.

Сравнение между международните и национални счетоводни стандарти

МСФО 3 – Бизнес комбинации: изисква всички бизнес комбинации, попадащи в неговия обхват, да бъдат отчитани по метода на покупката; изисква да бъде идентифициран придобиващият за всяка бизнес комбинация в обхвата на този МСФО...
dannyboy
0 0 0