Материали 1-2 от 2

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 11 стр.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Този МСФО изисква репутацията, придобита в бизнес комбинация, след първоначалното признаване да бъде оценена по цена на придобиване минус натрупани загуби от обезценка. Следователно репутацията на се амортизира, а вместо това трябва да се проверява за об
messi
0 0 0
Сравнение между националните и международните счетоводни стандарти 11 стр.

Сравнение между националните и международните счетоводни стандарти

МСФО се разработват от частна Международна неправителствена организация и отразяват съвременните тенденции в счетоводството, налагани преди всичко от англосаксонската школа по отношение изискванията към финансовите отчети на големите публични компании.
messi
0 0 0