Материали 1-10 от 10

Властта на медиите и властта над медиите медийната реклама производство и потребление властта на рекламодателя 10 стр.

Властта на медиите и властта над медиите. медийната реклама – производство и потребление. властта на рекламодателя

Средствата за масова информация - “медиите”, са “четвъртата власт”. медиите разказват на хората случващото се около тях. Как хората ще разберат в дадена страна всички последователни действия или явления, изменения, които очертават определено развити...
admin
18 6 0
 Психопрофил на успешния лидер според Теорията на чертите 7 стр.

Психопрофил на успешния лидер според Теорията на чертите

Реферат по Организационна психология (Психология на управлението) на тема Психопрофил на успешния лидер според Теория на чертите. Поставена оценка - Отличен 6,00
d_dnev
0 5 0
МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД И ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА 118 стр.

МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД И ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Така въпросът за мотивацията на хората за труд и привързаността им към организацията се превръща в една от основните предпоставки за организационната ефективност и успех.
aronn
28 3 0
Жив организъм ли е организацията 10 стр.

Жив организъм ли е организацията?

Ако разглеждаме организацията като машина, хората стават взаимозаменяеми части. Точно както повредената машинна част лесно може да се замени с нова, провалящият се мениджър лесно може да се замени с имащ успех ръководител. Моделът на машината подчертава р
nikytooo
0 2 0
Психология на управлението 13 стр.

Психология на управлението

1. Въведение в психологията на управлението - развитие, връзка с други науки; 2. Особености на труда на управляващия и основни проблеми на ПУ; 3. теоретични концепции в ПУ; 4. диагностика в управленската дейност. подбор на кадри...
admin
20 2 0
Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособносттаdoc 13 стр.

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността.doc

В днешно време за добрата ефикасност на фирмата говори нейната конкурентоспособност, дялът или позицията на пазара, която владее.
nicky931
38 2 0