Материали 1-10 от 10

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ 94 стр.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ

Целта на социалната политика и политиката за заетост на ЕС е насърчаване на заетостта, по-добър живот и условия на труд, адекватно равнище на социална защита, социален диалог, развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на постоянно високо ниво на зае
messi
0 0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ И Р ИТАЛИЯ 103 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р. БЪЛГАРИЯ И Р. ИТАЛИЯ

ЕС поставя основите на интегрирана социална политика още със сключването на Договора за ЕИО през 1957г., в който са очертани основните цели на Европейската Общност с оглед на осигуряването на икономически и социален прогрес и постигането на високо равнище
messi
0 0 0
Социалната политика в България и включването на общините в постигането на целите й на примера и опита на Столична община 101 стр.

Социалната политика в България и включването на общините в постигането на целите й (на примера и опита на Столична община)

Социалната политика в Европейския съюз чрез кратка ретроспекция, да се анализира социалната политика в България – история, преговори за членство в ЕС негативи, приоритети и на тази основа да се изведат основни направления в цялостната политика и...
lubega
0 0 0
Дом за деца и младежи с увреждания 14 стр.

Дом за деца и младежи с увреждания

ДДМУ "Калинка" е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст, извън обичайната домашна среда, в системата на МТСП, АСП...
lubega
1 0 0
Здравословна социална политика същност и водещи здравни характеристики и измерители 5 стр.

Здравословна социална политика – същност и водещи здравни характеристики и измерители

Разглежда здравеопазването като основна държавна политика. Колкото повече е развито то, толкова повече една страна е напреднала. Здравето е право на всеки човек и се защитава от държавата като се възпитава самосъзнание за здравето като ценност...
messi
11 2 0