Материали 1-10 от 10

Допълнително задължително пенсионно осигуряване 15 стр.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на българската пенсионна система. Осъществява се чрез участие на осигурените лица в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионно-осигурителни дружеств
messi
0 0 0
Описание на социалната услуга 5 стр.

Описание на социалната услуга

Социалната услуга е с общохуманен характер на равнопоставена и демократична основа.Дейността на центъра на е предназначена за подпомагане – превенция , съдействие и услуги- обучение, психологична помощ в семейна среда на деца с девиантно поведение.Ще с
messi
0 0 0
Системи и фондове за социално осигуряване 15 стр.

Системи и фондове за социално осигуряване

Лицата, на които социалното осигуряване изплаща обезщетения са децата до определена възраст; болните; майките; инвалидите и други, които образуват така наречената осигурителна съвкупност
messi
0 0 0
Пенсионните фондове в България 12 стр.

Пенсионните фондове в България

По своето предназначение пенсионните фондове изпълняват функцията на дългосрочни инвеститори, тъй като са израз на отношения и интереси на хора, предпочели да отложат част от настоящето си потребление за бъдещи периоди.
messi
0 0 0
Проблемни области на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване 13 стр.

Проблемни области на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Настоящата тема на разработката предполага анализът на проблемите на доброволното пенсионно осигуряване, което всъщност е третият стълб от пенсионната система у нас.
messi
0 0 0
Социален проект за подкрепа на младежи в неравностойно положение и на техния активен начин на живот 6 стр.

Социален проект за подкрепа на младежи в неравностойно положение и на техния активен начин на живот

Бедността е основният фактор, който повечето деца в институционална грижа. Големият брой деца в домове за сираци, с най-малко един оцелял родител е напомняне, че много децата могат да се съберат отново със семейството...
cblock
0 0 0
Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите 10 стр.

Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите

В дадения случай многогодишния проект цели да подобри социалното положение на уязвими групи от етническите малцинства (по- точно вниманието е насочено към ромите)....
ivan40
0 0 0
Социалната политика на Европейския съюз 14 стр.

Социалната политика на Европейския съюз

Социалната политика на Европейския съюз има цели да смекчи различията в националните схеми и програми, да улесни свободното движение на работниците, да създаде предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд...
aronn
0 0 0
Факторите на влияние върху осигурителните системи 13 стр.

Факторите на влияние върху осигурителните системи

Системата на социалното осигуряване е основен елемент в политиката на всяка цивилизована държава. Компонентите и възникват и търпят развитие на база на разнообразието на осигурителните рискове...
dannyboy
0 0 0
Пенсионно осигуряване 21 стр.

Пенсионно осигуряване

Развитието на допълнителното пенсионно осигуряване, съществуващите проблеми, очакваните изменения и подходящите решения следва да се разглеждат в контекста на протичащите процеси в пенсионната система като цяло...
lubega
0 0 0