Материали 1-10 от 10

Едномерни емпирични разпределения 17 стр. очаква одобрение

Едномерни емпирични разпределения

В едномерния статистически анализ участват всички единици и само един признак. Броят на наблюденията при този вид анализ е равен на броя на единиците, които имат стойности по съответния признак, като се отчитат и липсващите наблюдения
messi
0 0 0
Проверка на статистически хипотези 10 стр. очаква одобрение

Проверка на статистически хипотези

Основно направление на статистическата теория за изводи и заключения е про-верката на хипотези. Хипотезите, които интересуват науката, най-общо се отнасят до свойствата и отношенията между явленията и процесите от действителността, до тех-ните закономерно
messi
0 0 0
Регресионен анализ 10 стр. очаква одобрение

Регресионен анализ.

Регресионният анализ е един от най-популярните и най-често използвани методи за изследване на зависимостите между явленията от действителността. За родоначалник на регресионния анализ се счита К. Ф. Гаус, който въвежда метода на най-малките квадрати в ста
messi
0 0 0
Статистически изследвания 14 стр.

„Статистически изследвания”

Брутният вътрешен продукт (БВП) е съвкупността от стойността на крайните стоки и услуги, произведени на територията на дадена страна независимо от това дали факторите на производство са собственост на бизнеса в съответната страна или са собственост на чуж
messi
0 0 0