Материали 1-10 от 210

АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТТА И КРИТИЧНА КОНТРОЛНА ТОЧКА НАССР 66 стр. очаква одобрение

АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТТА И КРИТИЧНА КОНТРОЛНА ТОЧКА (НАССР)

НАССР подхода се разработва от Pillsbury Company по поръчка на НАСА и военно-морските сили на САЩ. Започва да се прилага през 1972 г. В продължение на много години преди това независимо, че са спазвани всички хигиенни изисквания периодично са възниквал
messi
0 0
Финансиране на земеделието от еврофондове 53 стр.

Финансиране на земеделието от еврофондове

Българското земеделие в националната икономика и развитие на българското село. Аграрният сектор представен от селското и горско стопанство осигурява 14.5% от БВП на страната, а заедно с хранителната промишленост този дял е над 25 %.
messi
0 0
Съвременни аспекти на Аграрната политика на ЕС 2007-2013 и отражението й върху Аграрния Сектор на България 92 стр.

Съвременни аспекти на Аграрната политика на ЕС (2007-2013) и отражението й върху Аграрния Сектор на България

Поради своите присъщи особености, селското стопанство е сектор със стратегическо значение в сферата на националната икономика. В условията на пазарно стопанство, свободният пазарен механизъм проявява редица слабости и не са рядко явление кризите на дефици
messi
0 0
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЙОНИРАНЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО 10 стр.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЙОНИРАНЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Специализацията на аграрното производство във всичките му организационни форми е форма на обществена организация на производството, при която се определят водещите отрасли, производства и дейности и производствените единици се насочват към произ
messi
0 0
Възможности за развитие в община Добрич на примера на земеделско стопанство семейна ферма Петрови 14 стр.

„Възможности за развитие в община Добрич на примера на земеделско стопанство семейна ферма Петрови”

На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения. Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностн
messi
0 0