Материали 1-10 от 10

Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 10 стр.

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Еволюцията в развитието на човечеството води до постепенно развитие на обществено- икономическите отношения. Настъпват необратими процеси, които са резултат от естествената нужда на обществото да открива нови светове и да излезе от границите на национално
messi
0 0 0
Иновиране на държавата в променящия се свят 11 стр.

Иновиране на държавата в променящия се свят

Говорейки за държава, в съзнанието ни изникват следните асоциации – организация, институции, власт, политически формирования, закони, данъци. Т.е. държавата е една организация на политическо равнище, създадена за да управлява определени територии от насел
messi
0 0 0
Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 8 стр.

„Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво”

Електронно правителство, наричано още е-правителство (или дигитално правителство, онлайн правителство), или наричано още електронно управление, е-управление, е термин, който обобщава употребата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от правите
messi
0 0 0
Кои са най-съществените проблеми при въвеждането на фискалната децентрализация и защо 9 стр.

Кои са най-съществените проблеми при въвеждането на фискалната децентрализация и защо?

Проблемът за централизацията и децентрализацията на държавната власт е свързан преди всичко с природата на държавата като териториална организация.
messi
0 0 0
Същност и основни функции на народните представители в Р България 10 стр.

Същност и основни функции на народните представители в Р. България

Народното събрание е единствен законодателен орган на Република България. Събранието се учредява чрез третата глава на българската Конституция от 1991г. (чл. 62 до чл. 91).
messi
0 0 0
Характеристика на изпълнителната власт 15 стр.

Характеристика на изпълнителната власт

Изпълнителната власт и въпросите, които свързваме с нея се поставят логично във връзка с теорията за разделението на държавната власт.Според чл. 8 т Конституцията на Република България държавната власт се разделя на: законодателна, изпълнителна и съдебна.
messi
0 0 0
Административно-икономически отношения между местна и централна власт в България 90 стр.

Административно-икономически отношения между местна и централна власт в България

Местното самоуправление в България има хилядолетна история: по-дълга отколкото на българската държавност. То е съществувало в една или друга форма дори и когато националната държава не е присъствала на политическата карта.
messi
0 0 0
АДМИНСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В БЪЛГАРИЯ 27 стр.

АДМИНСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В БЪЛГАРИЯ

Съвременното административно-териториално устрой¬ство на Република България е продиктувано и е израз на де¬мократичния характер на управлението на страната.
messi
0 0 0
Местна администрация и изпълнителна власт 29 стр.

Местна администрация и изпълнителна власт

Разглеждането на местната администрация и изпълнителната власт е продиктувано от всекидневно налагащите се социални, икономически и правни реалности в страната.
messi
0 0 0
Съвременен модел на административно-териториалното устройство на Република България 21 стр.

Съвременен модел на административно-териториалното устройство на Република България

Приетата Конституция на Р България през 1991 г. утвърди нова форма на държавата, която се характеризира с разделение на властите, плурализъм на политическия живот, местното самоуправление и свързаната с него децентрализация на държавното управление и др.
messi
0 0 0