Материали 1-5 от 5

Иновационни стратегии 52 стр.

Иновационни стратегии

Иновационни стратегии на фирмите във високотехнологичните отрасли и в отраслите с класически технологии – видове стратегии и ролята им за създаване на конкурентно предимство , сравнителен анализ
shiloh12
0 0 0
Организация на управлението на иновационния процес 5 стр.

Организация на управлението на иновационния процес

Иновационният процес е процес на преобразуване на научните знания в иновация. Внедряването на иновационния продукт е процес, който трябва добре да бъде управляван....
cblock
7 0 0
Инвестиционни стратегии 27 стр.

Инвестиционни стратегии

Материалът представя различните стратегии за конструиране и управление на портфейли. Те най-общо се разделят на активни и пасивни. Представени са и различните показатели за оценка на портфейлните достижения....
cblock
12 0 0
Лекции по управление на инвестициите 53 стр.

Лекции по управление на инвестициите

Инвестициите са стойностна категория (изразяват се в мярка – валутна единица), включваща всеки вид средства, необходими или готови за превръщането им в нещо, което да носи доходи, неедностранно, а за известен период от време...
cblock
26 2 0