Материали 1-10 от 10

Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските гражданипочиващи в страната извън активните туристически сезони 84 стр. очаква одобрение

Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските граждани,почиващи в страната извън активните туристически сезони

Изследването е предварително и обхваща съвкупността от постоянно живеещи в България лица на въззаст 15 и повече навършени години
messi
0 0 0
Тютюнопроизводството в България 13 стр.

Тютюнопроизводството в България

Тютюнопроизводството е типично за нашата страна. За неговото развитие благоприятстват почвено – климатичните условия, богатия производствен опит на населението, развитието на агробиологичната наука, развитата промишленост за тютюневи изделия и др.
messi
0 0 0
Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод Златна Панега 13 стр.

Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод "Златна Панега"

Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида.
messi
0 0 0
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Процесът на подготовка за членство в ЕС включва трансфери за страните-кандидатки в областта на селското стопанство, екологията, институционалната реформа и инфраструктурата.
messi
0 0 0
РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 8 стр.

РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Съпоставката на данните показва, че незначителните на пръв поглед 20 процентни пункта, с които се измерва степента на изоставане в българската пазарна реформа, намират израз във възникването на огромна пропаст между равнищата и посоката на развитие на кон
messi
0 0 0
Характеристика на електронната търговия Сравнение с традиционната търговия силни и слаби страни Интернет електронна търговия състояние и перспективи 5 стр.

Характеристика на електронната търговия. Сравнение с традиционната търговия – силни и слаби страни. Интернет електронна търговия – състояние и перспективи.

Според Закона за електронната търговия, в сила от 24 Декември 2006 г., Обн. ДВ. бр. 51 от 23 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007г.
messi
0 0 0