Материали 1-10 от 10

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ 112 стр. очаква одобрение

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ

Предоставянето на социални услуги (и въобще на публични услуги) до скоро се смяташе за част от вътрешните политики за всяка от европейските страни. В
messi
0 0 0
Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване 105 стр.

Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Проблемите на планетата днес са застаряващото население, безработицата, ниското ниво на вноските и нарастващия брой на заетите в сивата икономика.
messi
0 0 0
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ 94 стр.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ

Целта на социалната политика и политиката за заетост на ЕС е насърчаване на заетостта, по-добър живот и условия на труд, адекватно равнище на социална защита, социален диалог, развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на постоянно високо ниво на зае
messi
0 0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ И Р ИТАЛИЯ 103 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р. БЪЛГАРИЯ И Р. ИТАЛИЯ

ЕС поставя основите на интегрирана социална политика още със сключването на Договора за ЕИО през 1957г., в който са очертани основните цели на Европейската Общност с оглед на осигуряването на икономически и социален прогрес и постигането на високо равнище
messi
0 0 0
Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване 101 стр.

Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Теоретичен анализ на същността на пенсионното осигуряване и отделните видове по степени на ефективност, както и на базата на практически пример със системата на пенсионно осигуряване в България...
rusev02
0 0 0
Национален осигурителен институт осигурителната система в България и структурирането й в държавна институция 94 стр.

Национален осигурителен институт – осигурителната система в България и структурирането й в държавна институция

Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия...
the_magicer
0 0 0
Сравнителен анализ на социалната политика на Р България и Р Италия 103 стр.

Сравнителен анализ на социалната политика на Р. България и Р. Италия

Социалната политика на Р. Италия, да се изследва социалната политика и на България преди и след членството й в ЕС и да се направи съпоставка между двете страни, като на тази база се изведат основни направления на реформи в българската социална система...
rusev02
0 0 0
Пенсионна система в България и Италия Сравнителен анализ 75 стр.

Пенсионна система в България и Италия. Сравнителен анализ.

Теоретичен анализ на същността на социалното осигуряване и отделните видове по степени на ефективност, както и на базата на практически пример със системата на пенсионно осигуряване в Италия...
cblock
0 0 0
Развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз 140 стр.

Развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз

Целта на настоящата разработка е да представи развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз (ЕС), както и на провежданата от България политика в тази област в контекста на присъединяването на страната ни към Европейския...
cblock
0 0 0