Материали 1-10 от 10

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 11 стр.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Този МСФО изисква репутацията, придобита в бизнес комбинация, след първоначалното признаване да бъде оценена по цена на придобиване минус натрупани загуби от обезценка. Следователно репутацията на се амортизира, а вместо това трябва да се проверява за об
messi
0 0 0
Сравнение между националните и международните счетоводни стандарти 11 стр.

Сравнение между националните и международните счетоводни стандарти

МСФО се разработват от частна Международна неправителствена организация и отразяват съвременните тенденции в счетоводството, налагани преди всичко от англосаксонската школа по отношение изискванията към финансовите отчети на големите публични компании.
messi
0 0 0
Приблизителни оценки и провизии МСС 8 и МСС 37 24 стр.

Приблизителни оценки и провизии. МСС 8 и МСС 37

Организацията и реализирането на счетоводния процес, изготвянето и представянето на финансовите отчети (ФО) се базират на: основополагащи (основни) принципи, концепции или концептуални основи и стандарти за финансово отчитане...
aronn
0 1 0
Международни стандарти за финансови отчети 10 стр.

Международни стандарти за финансови отчети

Курсова работа, сравняваща пет национални счетоводни стандарта с пет международни счетоводни стандарта. Направена е сравнителна характеристика, като са изтъкнати основните прилики и разлики....
gecata_maina
0 1 0
Характеристика и значение на международния стандарт за финансови отчети МСФО Бизнес комбинации 16 стр.

Характеристика и значение на международния стандарт за финансови отчети (МСФО). Бизнес комбинации

Стопанската дейност се състои от входящи материали и процеси, прилагани към тези входящи материали, които имат способността да създават продукция...
ndoe
0 0 0
Сравнение между националните и международните счетоводни стандарти 11 стр.

Сравнение между националните и международните счетоводни стандарти

МСФО се разработват от частна Международна неправителствена организация и отразяват съвременните тенденции в счетоводството, налагани преди всичко от англосаксонската школа по отношение изискванията към финансовите отчети на големите публични компании...
aronn
0 0 0
Сравнение между международните и национални счетоводни стандарти 11 стр.

Сравнение между международните и национални счетоводни стандарти

МСФО 3 – Бизнес комбинации: изисква всички бизнес комбинации, попадащи в неговия обхват, да бъдат отчитани по метода на покупката; изисква да бъде идентифициран придобиващият за всяка бизнес комбинация в обхвата на този МСФО...
dannyboy
0 0 0
Стандарт МСС 38 11 стр.

Стандарт МСС 38

МСС 38 предписва указания за отчитането и оповестяването на онези нематериални активи, които не са предмет на вниманието на други международни счетоводни стандарти. Този стандарт освен друго се отнася и до разходите, свързани с рекламна дейност, обучение
cblock
0 0 0