Материали 1-10 от 10

Изисквания за разработване на курсови проекти 0 стр. очаква одобрение

Изисквания за разработване на курсови проекти

Когато изтече определеното време, студентът е длъжен да постави права черта там където има възможност за писане на допълнителен текст (доказателство, че на това място не може да се допълва друг текст).
messi
0 0 0
ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ 8 стр. очаква одобрение

ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ

Въпросът за лидерския стил в училище е от особена важност за развитието на организацията, тъй като личността на ръководителя и особеностите на неговата личностна и лидерска култура се отразяват по естествен път на организационната култура.
messi
0 0 0
РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 6 стр. очаква одобрение

РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

На съвременния етап от развитието на образователната ни система са необходими висококвалифицирани, творчески работещи учители, със свой почерк в учебно- възпитателната работа.
messi
0 0 0
ЗАКОНИ ЗА УЧИЛИЩНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 0 стр. очаква одобрение

ЗАКОНИ ЗА УЧИЛИЩНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му
messi
0 0 0
ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ 13 стр. очаква одобрение

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ

Приетият неотдавна Закон за предучилищното и училищното образо- вание определя училищния директор като „орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование” [
messi
0 0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ 79 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Училището като специфична организация, създадена да удовлет- ворява потребността на обществото от целенасочено и системно об- разование и социализация на всяко ново поколение
messi
0 0 0