Материали 1-10 от 10

ЗФУКПС И НЕГОВОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 51 стр. очаква одобрение

„ЗФУКПС И НЕГОВОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”

Независимо колко добре е структуриран и управляван, вътрешният контрол не може да предостави на ръководството абсолютна увереност по отношение постигането на целите на организацията.
messi
0 0 0
Организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки 11 стр. очаква одобрение

Организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки

С настоящите правила се определят условията и реда за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства.
messi
0 0 0
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 7 стр. очаква одобрение

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Процесът по управление на риска е част от общия процес по управлението на Агенция за приватизация. Ежегодно се определят целите, дейностите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати.
messi
0 0 0
СВОДКАТА НА ОТЧЕТНИТЕ ДАННИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 4 стр. очаква одобрение

СВОДКАТА НА ОТЧЕТНИТЕ ДАННИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Счетоводната отчетност,като клон на стопанската отчетност,отразява динамичния израз на имущественото и финансово състояние на предприятието.
messi
0 0 0
ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 6 стр. очаква одобрение

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Инвентаризацията е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата,съпоставянето на получените резултати със счетоводните данни и
messi
0 0 0
ДОКУМЕНТИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 4 стр. очаква одобрение

ДОКУМЕНТИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Документалната обоснованост на информацията за стопанските факти,явления и процеси, е една от особеностите на счетоводната отчетност в качеството й на информационна и контролна система.
messi
0 0 0