Материали 91-100 от 10

Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии 15 стр. очаква одобрение

Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии

Като крайна апаратура са използвани цифрови системи от втори, трето и четвърто йерархиюно ниво – ИКМ 120, ИКМ 480 и ИКМ 1920 за които е икономически изгодно да се използва оптична преносна среда.
messi
0 0 0
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВИНИТЕ ПРОЦЕСИ В МИННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 65 стр. очаква одобрение

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВИНИТЕ ПРОЦЕСИ В МИННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съвременното минно предприятие представлява сложен взаимосвързан комп-лекс от различни производствени процеси, функционирането на който е основано на използването на високопроизводителни машини.
messi
0 0 0
Математически модели на електро механични системи представени в пространственото състояние 6 стр. очаква одобрение

Математически модели на електро механични системи представени в пространственото състояние

Методът за намиране уравненията на състоянието за реални физически обекти по нищо не се отличава по метода за описание на тези обекти с помощта на диференциални уравнения.
messi
0 0 0
РЕЛИГИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ 17 стр. очаква одобрение

РЕЛИГИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ

Думата „религия“ произлиза от латинската religio, която означава „уважение към свещеното, почитане на боговете. Произходът и първоначалното значение на латинската дума не са изяснени, като съществуват различни хипотези.
messi
0 0 0
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 63 стр. очаква одобрение

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

Качеството на образованието е от съществено значение за устойчивия растеж на Република България. Решаващо условие за качествено образование са подготвеността на педагогическите кадри1, тяхното обучение и квалификация, както и свързаните с това политики
messi
0 0 0
МЕЖДУ ВЕРТИКАЛА И ХОРИЗОНТАЛА ИЛИ МОДЕЛ ЗА ОБВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ 11 стр. очаква одобрение

МЕЖДУ ВЕРТИКАЛА И ХОРИЗОНТАЛА ИЛИ МОДЕЛ ЗА ОБВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Обективността се търси във факта, че заемането на работно място, изпълняването на определени трудови задължения опредметява, придава функционалност на една професия.
messi
0 0 0