Материали 1-10 от 11

Емпирични характеристики на правната социализация 7 стр.

Емпирични характеристики на правната социализация

Социологията, като цяло изучава обществото като саморазвиваща се система, неговата структура, специфичните му особености. Под социологическа структура на обществото се разбира системата от взаимно свързани страни, области и елементи на обществения...
dannyboy
0 0
Правна социализация 6 стр.

Правна социализация

Правната социализация е част от социализацията, която от гледна точка на социологията на правото има особено място, тъй като чрез нея се осъществява механизма на приспособяване на личността към действащите в обществото образци и норми на поведение...
gecata_maina
0 0
Социология на правото като специализирана социологическа дисциплина 10 стр.

Социология на правото като специализирана социологическа дисциплина

Социологията на правото е относително нова научна област. Нейното възникване и обособяване като самостоятелна наука неизбежно е свързано както с възникването и обособяването на общата социология като самостоятелна, нефилософска наука за обществото...
silviQ
0 0
Управление при кризи 23 стр.

Управление при кризи

Понятието за криза най-рано се използва в областта на международните отношения, където кризите изобилстват и най-често се развиват в конфликти, характеризиращи се като сериозна заплаха за обществата и държавите...
gecata_maina
5 2