Материали 21-30 от 10

Компютърен счетоводен софтуер Microinvest Делта 5 стр.

Компютърен счетоводен софтуер Microinvest Делта

Microinvest Делта е съвременна информационна система за управление на малко, средно или голямо счетоводство. Проектирана е за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа.
nerven
65 15 0
Отчитане на разчетите с доставчиците 8 стр.

Отчитане на разчетите с доставчиците

За да са налице разчетни отношения трябва да има най-малко две страни. Едната обикновено е предприятието, което като икономическа структура по смисъла на Закона за счетоводство и други нормативни актове е длъжно да организира и води счетоводство...
nerven
24 3 0
Отчитане на дълготрайни материални активи 9 стр.

Отчитане на дълготрайни материални активи

ДМА се използват, докато носят икономическа изгода. когато се прецени, че те са негодни за употреба, вече не са необходими, използването им е икономически нецелесъобразно или са налице някои други причини, предприятието трябва да се освободи от тях...
messi
40 5 0