Материали 71-80 от 10

Влияние на чуждестранните инвестиции за икономическото развитие на страните 7 стр.

Влияние на чуждестранните инвестиции за икономическото развитие на страните

Ефекти на международното движение на капитали. Като всеки икономически процес международното движение на капитали е съпроводено с ефекти, които биха могли да се оценят с положителен или отрицателен знак за отделните фирми, за страните...
cblock
7 0 0
Организация на управлението на иновационния процес 5 стр.

Организация на управлението на иновационния процес

Иновационният процес е процес на преобразуване на научните знания в иновация. Внедряването на иновационния продукт е процес, който трябва добре да бъде управляван....
cblock
7 0 0
Инвестиционни стратегии 27 стр.

Инвестиционни стратегии

Материалът представя различните стратегии за конструиране и управление на портфейли. Те най-общо се разделят на активни и пасивни. Представени са и различните показатели за оценка на портфейлните достижения....
cblock
12 0 0
Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика 17 стр.

Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика

Инвестициите са важен и определящ фактор за постигнатия висок и устойчив икономически растеж в България и за интензивното развитие на националната икономика. Настъпилите структурни промени в икономиката на страната в последните години и утвърждаването....
nerven
28 3 0
Лекции по управление на инвестициите 53 стр.

Лекции по управление на инвестициите

Инвестициите са стойностна категория (изразяват се в мярка – валутна единица), включваща всеки вид средства, необходими или готови за превръщането им в нещо, което да носи доходи, неедностранно, а за известен период от време...
cblock
26 2 0
Управление на международни инвестиционни проекти 16 стр.

Управление на международни инвестиционни проекти

Какви са предпочитаните начини за възлагане на обществени поръчки и как те се регламентират в нашата страна? Какво е участието на чужди капитали в изпълнението на инфраструктурни обекти в България, в качеството им на обществени поръчки...
silviQ
9 0 0
Инвестиционните решения във фирмата 46 стр.

Инвестиционните решения във фирмата

Теоретически основи на инвестициите. Обща характеристика на инвестициите. Характеристика на инвестиционните носители. Основни характеристики на инвестиционния процес. Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор. Инвестиционен мениджмънт...
ndoe
7 0 0
Оценка на инвестициите в реални активи 11 стр.

Оценка на инвестициите в реални активи

Като реални определяме активите, които се използват за производство на материални и духовни блага. Инвестициите в реални активи са по същество инвестиции в основните фактори на производството за едно предприятие...
gecata_maina
18 4 0
Инвестиции 28 стр.

Инвестиции

Световната финансово- икономическа криза е с много големи размери. Много компании от финансовия сектор в Сащ, ЕС, Япония и в други страни изпитват големи затруднения, някой се преустройват други фалират. Хвърлят се огромни финансови ресурси...
ivan40
12 1 0